Finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Centrum Recyklingu Palet WOPAL Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4 – Efektywność Energetyczna,
Działanie 4.1 – Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Tytuł realizowanego projektu:

Zakup i montaż kotła na biomasę w przedsiębiorstwie centrum Recyklingu Palet WOPAL Spółka z o. o.”

Przedmiotem projektu jest pozyskanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych przedsiębiorstwa z sektora MŚP – Centrum Recyklingu Palet WOPAL Spółka z o. o. – poprzez rozbudowę infrastruktury w tym zakup niezbędnych urządzeń w postaci kotła na biomasę

Wartość projektu: 1 120 085,34 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 773 872,72 PLN

Call Now Button